რარიტეტული გამოცემები/Rarely Books http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=21 RSS feed for public list რარიტეტული გამოცემები/Rarely Books HAGERS HANDBUCH DER PHARMAZEUTISCHEN PRAXIS ERSTER BAND http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18192 HAGERS HANDBUCH DER PHARMAZEUTISCHEN PRAXIS ZWEITER BAND http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18193 Handbuch der pathogenen Mikroorganismen by Handbuch der pathogenen Mikroorganismen http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18180 Handbuch der pathogenen Mikroorganismen Achter Band by Handbuch der pathogenen Mikroorganismen http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18196 PATHOLOGISCHE ANATOMIE DES OHRES by Panse, Rudolf http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18183 Technique chirurgicale. by Doyen, Eugène-Louis, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13415 Thymus у человека by проф. Соколов, Дм. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2538 TraiTe D Urologie tome premier by Marion, G http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18179 X Cъездъ русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18187 XI Съезд русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17095 АнатомическIй атласъ для студентовъ и врачей. by TOlDT, CARl http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18091 Анатомическая атласъ для студентов и врачей by ТOlDT, CARL http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18092 Анатомический атлас для студентов и врачей. Вып. 3. by Тольд, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13276 Анатомический атлас для студентов и врачей. Вып. 4 by Тольд, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13277 Анатомический атлас для студентов и врачей. Вып. 5 by Тольд, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13278 Анатомический атлас для студентов и врачей. Вып. 6 by Тольд, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13279 Анатомический атлас для студентов и врачей. Выпуск 2. C. Учение о связках by Тольд, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13275 Аномалии рефракции и аккомодации глаза by Нагель, Альберт Эдуард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13670 Атлас анатомии. Т. 2 by Шпальтегольц, Вернер http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13252 Атласъ хирургическихъ бользней въ ихъ примьненiи для распознаванiя и терапiи by Восkenheimer D-pъ Рh. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18178 Бактерiи и грибки by Лафаръ, Франць http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17397 Бактерии и значение их в жизни человека by Беликов, П. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18228 Бактерии и их роль в жизни человека = Die Bakterien by Мигула, В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13656 Библиотека самообразованiя. by Брокгаузъ-Ефронъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17422 Болезни глаз: Практическое руководство по офтальмологии т.2 by Берри, Джордж Андреас http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13293 Болезни кишечника младенческого и детского возраста by Якоби, Абрагам. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13887 Болезни кожи by Джемисон, Уильям Аллен. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13405 Болезни нервной системы by Шарко, Жан Мартен. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13859 Болезни новорожденных детей by Жуковский, Василий Павлович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13495 Болезни носовой полости by прив.-доц. Никитин, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2559 Болезни органов дыхания by Винтрих, М. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13351 Болезни органов дыхания : В 2 т-х. с диагр. и рис. т.1-2. by Вест, Самуэль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13385 Болезни полости рта, глотки и гортани, со включением способов исследования и лечения, с добавлением Отдела об исследовании пищевода by Розенберг, Альберт http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13739 Болезни сердца by Маккензи, Джеймс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13652 Болезни сердца, с обращением особого внимания на предсказание и лечение by Броадбент, Уильям Генри http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13301 Болезни эндокринных желез by Цондек, Герман. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13851 Бользни солдата by Marvauo, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17903 Большая советская энциклопедия В 65 томах : Т. 1. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17320 Большая советская энциклопедия В 65 томах : Т. 8. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16629 Большая Энциклопедия. Словарь обшедоступных сведений по въсем отраслям знания 22-томов. Т.16 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16684 Большая Энциклопедия. Словарь обшедоступных сведений по въсем отраслям знания 22-томов. Т.7 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16677 Брюшной тиф by Шантмесс, Андре. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13880 Брюшной тиф. by Бруардель, Поль Камилл Ипполит http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13330 В осажденном Порт-Артуре by Гюббенет, Виктор Борисович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13398 Введение в современную педиатрию by Зальге, Бруно. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13500 Влияние лейкоцитарной реакции на изменение агглютинирующей способности кровяной сыворотки по отношению к тифозным бактериям by Ордуханов, Александр Никитич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13692 Внешняя секреция пищеварительных желез. by Бабкин, Борис Петрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13281 Внутренняя секреция, ее физиологические основы и значение для патологии : т.1 by Бидл, Артур. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13308 Внутренняя секреция, ее физиологические основы и значение для патологии : т.2 by Бидл, Артур. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13309 Внутренняя секреция, её физиологические основы и значение для патологии: Т. 1 by проф. д-р Biedl, Artur http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3266 Военно-медицинский справочный календарь 1909. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13343 Военно-хирургические наблюдения во время Франко-Германской войны 1870 г. by Гепнер, Карл Федорович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13362 Воспитание и лечение ребенка до семилетнего возраста. by Гундобин, Николай Петрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13399 Впрыскивания параффина by Штейн, Альберт http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13877 Врачебный уход за оперированными by Рейхель, Пауль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13729 Всесоюзные съезды врачей 1926 г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18479 Всесоюзные съезды врачей 1927 г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17396 Гады и рыбы by Николсkiй, Г. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17398 Гемолиз под влиянием эфира by Мооро, Лидия Григорьевна. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13659 Гигиена : часть 1. by Доброславин, Алексей Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13413 Гигиена детей. by Филиппов, Александр Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13819 Гинекология by Груздев, В.С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8332 Гипсовая повязка. 1, 2, 3. История неподвижных повязок http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13364 Глазные болезни в их связи с общими заболеваниями организма. by Натансон, Александр Владимирович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13672 Дерматология и венерология http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17053 Детские болезни by Генох, Э. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13359 Детские болезни: ч. 1: Болезни грудных детей by Бирк, Вальтер http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13306 Детский организм в борьбе с болезнями и смертью http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13408 Детскихъ болезней by Loнnan Stemer http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16700 Диагностика внутренних болезней на основании современных методов исследования by проф. Фирордт, Освальд http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2537 Диагностика и терапия болезней желудочно-кишечного тракта и болезней обмена веществ : Вып.2 by Певзнер, Мануил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14200 Диагностика и терапия болезней кишек : т.2 by Боас, Измар http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13319 Диагностика и терапия внутренних болезней by Кюнеманн, Георг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13586 Диагностика и терапия внутреннихъ бользней by Kёhnemann Geoug http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13248 Дифференциальная диагностика и лечение внутренних болезней : т.1 by Савельев, Николай Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13753 Диэтетика желудочно-кишечных заболеваний by Ламперт, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2778 Дьятельность Желудка, Пораженнаго ракомъ by Войнович, А. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17403 Заграничные курорты http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16313 Закавказский Ольгинский повивальный институт by Арешев, Григорий Яковлевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13499 Записки по клинической хирургии by Богдановский, П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16698 Здравоохранение личное и общественное by Трояновский, Карл Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13797 Значение мочеточников в этиологии почечных заболеваний (гидронефрозов, пионефрозов, пиэлитов) by Караффа-Корбут, Казимир Викентьевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13532 Зоб в России by Лежнев, Николай Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13617 Избранныя сочинения в двух томах : т.2 by Белинский, В. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15191 Изменения поджелудочной железы при циррозах печени (преимущественно атрофическом) by Поггенполь, Сергей Михайлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13711 Изменения узловых нервных клеток сердца при скарлатине у детей by Штегеман, Артур Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13876 Изменения функции больных почек by Вихерт, М. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18477 Изсьледование роста венечнаго края лобной кости у дьтей by Янчевский, Михаил Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13894 Интралигаментарные кисты и их хирургическое лечение by Сяноженский, Григорий Осипович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13781 Инфекционние болезни. т.1, вып.1. by Kраус, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16699 Инфекционные болезни : В 2-х томах : т.1 by Краус, Фридрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13554 Инфекционные болезни : В 2-х томах : т.2 by Краус, Фридрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13555 Исследование уравнения реакции Гюбля и о иодных числах русских оливковых масел by Соколов, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13764 Исследование функции кишечника пробной диэтой by Шмидт, Адольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13874 История xIx Века: Монография в томах. пер. с франц : т. 5 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16702 История xIx Века: Монография в томах. пер. с франц : т. 6 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16703 История xIx Века: Монография в томах. пер. с франц : т. 7 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16704 История германской социал-демократии : т.2 by Меринг, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15264 История русской интеллигенции by Овсянико-Куликовский, Д. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15295 Ишиас корешкового происхождения (Meningo-radiculitis plexus lumbo-sacralis) by Доброхотов, Михаил Сергеевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13414 К вопросу о влагалищном чревосечении при некоторых заболеваниях придатков матки by Якобсон, Вильгельм Леопольдович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13889 К вопросу о влиянии хлороформного наркоза на состав мочи у оперируемых by Пель, Альфред Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13703 К вопросу о гистологическом строении селезенки при циррозах печени (атрофическом и гипертрофическом) by Боровский, Меер Вольфович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13326 К вопросу о диагностическом значении количественного определения пепсина в моче при заболеваниях желудка by Мещерин, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13654 К вопросу о дыхательных и пульсаторных движениях барабанной перепонки by Цытович, Митрофан Феофанович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13852 К вопросу о значении лейкоцитоза, отдельных форм лейкоцитов и отношения их между собой для диагностики некоторых хирургических заболеваний by Бельдюгин, Михаил Николаевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13286 К вопросу о качествах китайского ревеня, культивированного в России. by Земмель, А. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13508 К вопросу о кишечных заслонках by Протасьев, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13715 К вопросу о лечении лейкэмии лучами Röntgen'a. by Финне, К. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13824 К вопросу о микроскопическом строении и физиологическом значении надпочечных желез в здоровом и больном организме by Богомолец, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13325 К вопросу о морфологических изменениях лимфатических узлов при раковых опухолях by Нечаев, Михаил Васильевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13674 К вопросу о падении и нарастании веса новорожденных и месячных детей by Садовский, Александр Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13754 К вопросу о патогенезе сифилиса by Заболотный, Даниил Кириллович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13497 К вопросу о пределах точности нормирования фармакопеями действующих начал в сильнодействующих средствах by Партс, Генн Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13700 К вопросу о применении туберкулинов в распознавании и лечении легочной бугорчатки by Альтшуллер, Исаак Нотович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13273 К вопросу о раке желудка и паллиативных операциях при нем by Левит, Владимир Семенович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13595 К вопросу о распознавании брюшного тифа при помощи сывороточных реакций by Орлов, Александр Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13693 К вопросу о распознавании заболеваний ушного лабиринта by Белинов, Стоян Иванович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13290 К вопросу о стойкости красных кровяных шариков у сифилитиков by Тарасов, Алексей Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13788 К вопросу о химической стойкости красных кровяных телец при lues'e by Чашкин, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13853 К вопросу об изменении деятельности сердца во второй инкубации и в периоде первичной сыпи у сифилитиков by Тетрадзе, Абрам Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13792 К вопросу об изменении строения поджелудочной железы при наследственном сифилисе by Лихачев, Сергей Давидович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13632 К вопросу об изменениях щитовидной железы у сифилитиков by Буш, Э.-В. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13335 К вопросу об оперативном лечении ограниченных и разлитых перитонинов в зависимости от заболевания червеобразного отростка (appendicitis) by Либих, Фридрих Георгиевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13625 К вопросу об экспериментальном алкогольном циррозе печени by Шафир, Михаил Маркович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13862 К клинической симптоматологии пеллагры by Вартапетов, А. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18476 К нормальной анатомии передних плевральных границ у человека by Войнич-Сяноженцкий, Алексей Раймундович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13344 К патологии и терапии возвратного тифа by Зейлигер, Герш Пинхусович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13506 К учению о переваривании в желудочно-кишечном канале белков, жиров и углеводов при даче их порознь и в различных сочетаниях by Сивре, Александр Вениаминович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13760 К физическому исследованию желудочно-кишечного канала и сердца. by Образцов, Василий Парменович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13689 К хирургии селезенки. by Финкельштейн, Борис Константинович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13826 Как нам жить, чтобы здоровым быть by Вишневский, С. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13352 Камни почки и мочеточника by Кузнецкий, Дмитрий Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13584 Карманный медицинский атлас : т.2 by Jakob, Dr. Ch. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17226 Карманный медицинский атлас : т.3 by Шеффер, Оскар. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13869 Карьера Ругановъ Т.1. by Зола, Эмиля http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16743 Кациа адамиани by Чавчавадзе, Илья http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16048 Киргизия и ее курортные богадства by Александров, В.А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17906 Китайский корень дан-гуй by Лецениус, Эдгар Карлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13624 Классификация душевных болезней by проф. Бехтерев, В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2542 Классификация и дифференциальная диагностика расстройств слуха и речи в детском возрасте. Ч. 1 by Шкловский, М. Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13245 Клиника злокачественных опухолей http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28472 Клиника интубации по материалам Детской больницы принца Петра Ольденбургского за последние 14 лет (период серотерапии) by Блуменау, Николай Романович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13318 Клиника легочных инфильтратов у детей by Гранат, Е. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23279 Клиническiя лекцiи о болезьняхъ мочевыхъ путей by Guyon, Felix http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17408 Клиническая семиотика by Пик, Алоис. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13733 Клиническая семиотика и диагностика : I by Буйневич, Казимир Альбинович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13332 Клинические лекции и избранные статьи by Захарьин, Григорий Антонович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13504 Клинические лекции о болезнях нервной системы, читанные в Salpêtrière'е в 1894-1895 году : т. 1 by Раймонд, Фульженс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13726 Клинические лекции по акушерству и гинекологии, читанные студентам Юрьевского университета : Вып. 1 by Муратов, Александр Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13660 Клинические лекции по нервным болезням : Вып. 1 by Попов, Николай Михайлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13705 Клинические лекции по хирургии. by Реклю, Поль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13734 Клинические лекции профессора С.П. Боткина, читанные в Императорской Военно-медицинской академии в 1883-88 годах : Вып.1 by Боткин, Сергей Петрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13328 Клинические лекции профессора С.П. Боткина, читанные в Императорской Военно-медицинской академии в 1883-88 годах : Вып.1 by Боткин, Сергей Петрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13329 Клинические лекции: Вып. 3 by Захарьин, Григорий Антонович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13502 Клинические лекции: Вып. 4 by Захарьин, Григорий Антонович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13503 Клинические наблюдения над влиянием муравьиной кислоты на здоровых людей и больных неврастенией by Знойко, Василий Дмитриевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13521 Клинические наблюдения над действием адалина на кровообращение, преимущественно у сердечных больных by Пономарев, Павел Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13712 Клинические наблюдения над действием растения Xeranthemum annuum L. на здоровых людей и сердечных больных : (Народное средство) by Протопопов, Алексей Аристархович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13716 Клинические наблюдения над снотворным действием proponal'a при различных заболеваниях by Викторов, Алексей Иванович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13386 Клинические способы исследования крови и результаты ими достигнутые до 1895-96 года by Георгиевский, Иван Иванович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13361 Клинический обзор болезней нервной системы. by Andree, G. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13274 Клинический Повивально-гинекологический Институт : Труды врачей имп. Клинического повивально-гинекологического института : Вып. 16 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13545 Конспектъ по кожнымъ болезнямъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13253 Краткий курс горловых, носовых и ушных болезней. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13556 Краткий курс оперативной хирургии. by Попов, Владимир Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13708 Краткий курс топографической анатомии и оперативной хирургии by Делицин, С. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16311 Краткий курс хирургической патологии и терапии. by Севастьянов, Иван Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13759 Краткий учебник фармации со включением физики, химии, ботаники, фармакологии и зоологии. by Эльснер, Фриц. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13890 Краткий учебникъ ботаники by Шмальгаузен, Ив. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17068 Краткое руководства къ клиническому изсльдованию и лечению бользней дъскаго возраста by Томсон, Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17387 Краткое руководство по зубным болезням = Handbuch der Zahuheilkunde zum Gebrauche für Studirende und Aerzte by Паррейдт, Юлиус. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13697 Краткое руководство по ортопедической хирургии для практических врачей и студентов. by Нaudek, Мах. [Гаудек, Макс] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13846 Краткое руководство по хирургической патологии. by Максимов, Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13647 Краткое руководство по частной патологии и терапии. by Исаев, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13527 Крушение германской империи. by Шейдеман, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16044 Курс акушерства : В 2-х томах : т.1. by Лазаревич, Иван Павлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13588 Курс акушерства : В 2-х томах : т.2. by Лазаревич, Иван Павлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13589 Курс гинекологических операций: в 16 лекциях by Liepman, Wilhelm [Липман, В.] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12935 Курс глазных болезней. by Крюков, Адриан Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13553 Курс диагностики внутренних болезней by Яновский, М. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13893 Курс клинических лекций по частной хирургии by Оппель , В. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17263 Курс нервных болезней by Кожевников, Алексей Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13547 Курс нервных болезней : т.1 by Даркшевич, Ливерий Осипович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13402 Курс нервных болезней : т.2 by Даркшевич, Ливерий Осипович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13403 Курс нервных болезней: т. 3 by Даркшевич, Ливерий Осипович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13404 Курс нормальной гистологии by Огневъ, И. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17122 Курс оперативной хирургии by проф. Бобровъ, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2554 Курс оперативной хирургии by Бобров, Александр Алексеевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13324 Курс оперативной хирургии c 176 рис. в тексте. by Ауэ, Генрих Христофорович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13280 Курс ортопедии by Фридланд, М. О. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2536 Курс топографической анатомии для студентов и врачей http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17200 Курс хирургических повязок, перевязок и механургических аппаратов by Карпинский, Иван Гаврилович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13531 Курс хирургической патологии. by Городецкая, П. Д. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13375 Курс хирургической терапии : В 4-х томах : т.1 by Реклю, Поль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13736 Курс хирургической терапии : В 4-х томах : т.3 by Реклю, Поль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13832 Курс частной патологии и терапии внутренних болезней. Т. 2 by проф. Чистович, Н. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2535 Къ вопросу о роли большого сальника въ борьбь съ инфеецией брюшной полости by Штуцер, М. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17584 Лекции из курса частной патологии и терапии, by Соколов, Нил Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13763 Лекции о болезнях гортани, дыхательной трубки, носа и зева = [Vorlesungen über die Krankheiten des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Nase und des Racheus]. by Шретер, Леопольд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13875 Лекции о заражении и иммунитете by Мюллер, Пауль Теодор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13658 Лекции о патогенных бактериях. by Дюфлок, Поль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13412 Лекции о сравнительной патологии воспаления by Мечников, Илья Ильич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13653 Лекции оперативной хирургии by Дьяконов, П. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13416 Лекции по анатомии костей, суставов, мышц, больших полостей, кровеносных сосудов, с сердцем, нервов, органов дыхания, пищеварения, мочеполовых и центральной нервной системы человека by Батуев, Николай Александрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13285 Лекции по болезням нервной системы, читанные проф. Ф. Раймондом в 1895-1896 акад. году : т.2 by Раймонд, Фульженс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13727 Лекции по общей терапии, с обращением особенного внимания на внутренние болезни by Гофман, Фридрих Альбин http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13397 Лекции по ушным, горловым и носовым болезням by Симановский, Н. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3271 Лекции по частной патологии и терапии : В 4-х томах : т.1 by Либермейстер, Карл. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13626 Лекции по частной патологии и терапии : В 4-х томах : т.3 by Либермейстер, Карл. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13627 Лекции по частной патологии и терапии : В 4-х томах : т.4 by Либермейстер, Карл. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13628 Лекции по частной патологии и терапии внутренних болезней. by Засецкий, Николай Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13505 Лекции по элементарной биологии. by Паркер, Томас Джеффри. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13701 Лецитин костного мозга by Отольский, Шимон-Стефан Валентиевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13695 Лечебные грязи на Северном Кавказе by Кашинский, П. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3682 Лечение lupus vulgaris по способу проф. Finsen'а по данным Светолечебного отделения Академической хирургической клиники проф. Н.А. Вельяминова by Кечек-Кечекьянц, Амбарцум Серафимович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13540 Лечение болезней желудка by Кахане, Макс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13535 Лечение болезней носа и носоглотки = Die Behandlung der Krankheiten der Nase und des Nasenrachens. by Оноди, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13690 Лечение бугорчатки легких и других органов туберкулинами by Гайкович, Ромуальд Иосифович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13355 Лечение глазных болезней by Олеман, Макс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13436 Лечение женских болезней грязевыми и рапными ваннами by д-р Мажбиц, А. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3684 Лечение сифилиса. by Фурнье, Альфред. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13838 Лечение солнцем туберкулёза и других болезней by Рудницкий, Н. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3779 Лимфангиомы by Оппель, Владимир Андреевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13691 Литературная энциклопедия т. 11 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17886 Литературная энциклопедия т.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17889 Литературная энциклопедия т.7 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17891 Литературная энциклопедия т.8. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17895 Литературная энциклопедия т.9. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17896 Литературное Наследство 1922-1924. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18066 Малый энциклопедический словарь : т.1 : Вып.2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13648 Малый энциклопедический словарь : т.2 : Вып.3. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13649 Малый энциклопедический словарь : т.2 : Вып.4. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13650 Материалы для антропологии русских лопарей by Шмаков, Иван Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13873 Материалы для антропологии Эфиопии : Абиссинцы провинции Шоа by Бровцын, Николай Петрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13327 Материалы для изучения процесса заживления кожных ран при истощении организма голоданием, кровопусканием и нагноением by Чудновский, Федот Васильевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13855 Материалы для истории кафедры гигиены в Воен.-мед. (б. Мед.-хирург.) акад. by Суровцов, Зосима Георгиевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13777 Материалы к антропологии еврейского населения Рогачевского уезда Могилевской губернии by Яковенко, Михаил Георгиевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13892 Материалы к вопросу о влиянии внутренней секреции щитовидной и половых желез на обмен веществ by Кузнецов, Василий Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13583 Материалы к вопросу о защитительной роли печени в животном организме by Воронцов, Василий Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13392 Материалы к вопросу о псевдолейкемических заболеваниях by Вышегородцева, Валентина Дмитриевна. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13396 Материалы к вопросу об определении функциональной достаточности сердца у больных и здоровых людей by Биронъ, З. Э. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13313 Материалы к изучению физико-химических свойств оксидаз by Кульпсон, Карл Мартынович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13585 Материалы к изучению щитовидной железы при наследственном сифилисе у недоношенных и грудных детей by Широн, Яков Янович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13871 Материалы к изучению щитовидной железы у недоношенных и грудных детей - наследственных сифилитиков by Широн, Яков Янович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13870 Материалы к криоскопии мочи и крови by Макарычев, Александр Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13646 Материалы к токсикологии серной кислоты by Васильев, Валериан Сергеевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13338 Материалы к экспериментальному патолого-гистологическому исследованию вопроса об автонефротоксине by Касогледов, Василий Маринович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13533 Материалы къ исторiи кафедры частной патолоiги и терапiи by Крестовскй, Петра http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17447 Материалы по клинике боевых отравляющих веществ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2543 Медицинская флора, или Изображения употребительнейших врачебных растений, составленные преимущественно по Гайне, Брандту и Рацебургу доктором Винклером by Винклер, Эмиль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13342 Методология диагноза by Чижъ. В. ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16352 Мигрень и ея лечение by Ковалевский, Павел Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13548 Микрометоды химического исследования крови by Харит, А. Ю. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2529 Микроскоп и его употребление by Тангоффер, Людвиг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13787 Микроскопическая техника by Никифоров, Михаил Никифорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13675 Микроскопическая техника by Фридлендер, Карл http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13835 На заре жизни и другие воспоминания : т.1 by Водовозова, Елизавета http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15253 Наблюдения из Хирургического отделения больницы св. царицы Александры by Федоров, Сергей Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13818 Наследственость и измьнчивость, какъ причина бользней by Линдеман, В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17351 Наука о жизни by Лункевич, Валериан Викторович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13637 Начальный курс гистологии by Карпов, Владимир Порфирьевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13530 НевоспрIимчивость въ инфекцIонныхъ бользняхъ by Мечников, Ильи http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23989 Неотложная диагностика. В 2 т-х. Т. 1 by Мондор, Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2362 Неотложная диагностика. В 2 т-х. Т. 2 by Мондор, Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2363 Неотложная хирургия by Левшин, Лев Львович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13613 Нервные дети by Крамер, Август. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13557 Новые данные к изучению холина и нейрина by Вагнер, Владимир Августович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13348 Новые данные к учению печен- сифилис -сальварсан by Левин, Е. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23934 Новый способ льченiя т.2. by Платенъ, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18094 Новый способъ лечеия 3 трёх томах : Настольная книга для здоровых и больных Т.1. by Платень, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17022 Новый способъ лечеия 3 трёх томах : Настольная книга для здоровых и больных Т.2. by Платень, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17024 Новый способъ льченiя т.1 by Платенъ, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18095 Новый способъ льченiя т.4.(Дополнительний) by Платенъ, М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18093 Носовые и горловыя больезни by Преображенский, С.С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16321 О бронхиальной астме и ее лечении by Голубов, Николай Федорович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13373 О влиянии головного мозга на функцию молочной железы by Никитин, Михаил Павлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13678 О влиянии голодания на эндогенную инфекцию глаза by Берзин, Гуго Эрнестович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13288 О влиянии общих электро-световых ванн на сочетательно-двигательный рефлекс у человека by Бруштейн, Сергей Александрович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13331 О влиянии отравления этиловым алкоголем на эндогенную инфекцию глаза by Иванов, Александр Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13522 О гетеропластическом образовании костной ткани by Пожариский, Иосиф Фомич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13709 О гипертрофии сердца by Хорват, Алексей Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13849 О действии сернокислого изофизостигмина (isophysostigminum sulfuricum) на глаз by Никаноров, Павел Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13677 О желудочно-кишечных расстройствах у больных, страдающих истерией и неврастенией. by Ланговой, Алексей Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13590 О значении физических методов для хирургии злокачественных новообразований by Шамов, Владимир Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13857 О лечебном действии наружного применения мезотана by Софронов, Александр Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13766 О лечении детских болезней by Нейман, Гуго. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13673 О лечении подкожными впрыскиваниями мышьяка. by Голубов, Николай Федорович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13374 О патолого - анатомических изменениях сосудистой системы при внутривеннозных инъекциях адреналина. by Торопов, Д. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17199 О переломах шейки бедра by Пресницкий, Михаил Григорьевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13714 О пересадке трубчатых костей by Башкирцев, Николай Иванович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13435 О происхождении околоплодной жидкости в связи с отделительной функцией пищеварительных органов плода. by Кистяковский, Василий Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13543 О процессах сосредоточения (внимания) у слабоумных душевнобольных by Ильин, Аристарх Владимирович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13526 О развитии рака в связи с проявлением тканевой реакции в организме by Финогенов, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13827 О различных фазах действия ядов на периферические сосуды by Шкавера, Григорий Лаврентьевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13872 О распознавании болезней внутренних органов by Эйхвальд, Эдуард Эдуардович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13885 О распространении токсинов по нервной системе by Рахманов, Александр Васильевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13728 Об оперативном лечении опухолей мочевого пузыря by Быстров, Николай Николаевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13305 Обзор работ по внутренним болезням за конец 1907 и весь 1908 год. by Кетчер, Николай Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13538 Обзор работ по внутренним болезням за конец 1909 год. by Кетчер, Николай Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13539 Обзор успехов биологии и патологии 1910-1914 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13681 Обзор успехов в области акушерства и гинекологии 1910-1914 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13687 Обзор успехов в области болезней органов кровообращения и дыхания 1910-1914 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13686 Обзор успехов в области детских болезней 1910-1914 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13683 Обзор успехов в области общей терапии (фармакология, бальнеология, гидротерапия...) 1910-1913 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13684 Обзор успехов в области офтальмологии, горловых, носовых, ушных и зубных болехней 1910-1913 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13688 Обзор успехов в области социальной медицины, несчастных случаев, судебной медицины и истории медицины 1910-1913 гг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13682 Обзор хирургической деятельности С.-Петербургского городского Рождественского барачного лазарета за 6 лет (с сентября 1902 г. по сентябрь 1908 г.) by Шварц, Наум Владимирович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13861 Обзоры новости медицины за 1899 годъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16992 Обшая инфекционная патологiя by Шаррен, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17455 Общая бактериология by Заболотный, Даниил Кириллович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13496 Общая диагностика болезней нервной системы : часть 2. by Бехтерев, Владимир Михайлович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13299 Общая диагностика болезней нервной системы: часть 1 by акад. Бехтерев, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4075 Общая и частная терапия болезней детского возраста by Гундобин, Николай Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13400 Общая и частная хирургия. Т. 2. Ч. 3 by Хутер, C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2527 Общая инфекционная патология. by Шаррен, Альберт. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13860 Общая патология : т.2 by Конгейм, Юлиус Фридрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13550 Общая симптоматология болезней мочевых органов. by Барадулин, Георгий Иванович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13284 Общая терапия by Эйхвальд, Эдуард Эдуардович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13883 Общая физиология мышечной и нервной системы by проф. Бериташвили, И. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2780 Общая хирургическая патология и терапия в пятидесяти лекциях by Бильрот, Теодор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13310 Огнестрельные повреждения периферической нервной системы и их лечение by Русецкий, И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13254 Огнестрельные повреждения при современномъ вооружении армий by проф. Тауберъ, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2563 Оперативная урология by Дзирне, Иоганнес Христианович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13410 Оперативная хирургия http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13694 Операции на ухе by Траутман, Мориц Фердинанд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13796 Операционный vademecum by Лезер, Эдмунд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13614 Опухоли большого мозга by Крон, Израиль Меерович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13582 Опухоли большого мозга by Кронъ, И.М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17222 Основания общей патологии пищеварения by Лукьянов, Сергей Михайлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13636 Основы гигиены с указаниями на германское и австрийское законодательство by Праусниц, Вильгельм. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13713 Основы гистологии и эмбриологии человека и позвоночных by Поляков, Петр Андреевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13710 Основы гистологии как введение в ее изучение by Фрей, Генрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13833 Основы диагностики нервных болезней by Розенбах, Павел Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13745 Основы иммунологии by Гамалея, Н. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3494 Основы клинической диагностики by Клемперер, Георг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13541 Основы клинической диагностики для врачей и студентов http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16356 Основы коммунальной гигиены. Т. 2 by проф. Марзеев, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13256 Основы методичного прощупывания желудочно-кишечного тракта помощью топографической скользящей глубокой пальпации. by Гаусман, Ф.О. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13356 Основы общей и экспериментальной патологии by Подвысоцкий, Владимир Валерианович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13707 Основы рентгенологии by Ден, О. О. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2544 Основы теоретической и клинической психиатрии с кратким очерком судебной психологии by Сикорский, Иван Алексеевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13761 Основы терапии внутренних болезней by Швейгер, Зигфрид. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13863 Основы терапии: Руководство для врачей и студентов: в 3 т., Т. 2 by проф. Бруштейн, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13242 Основы терапии: Руководство для врачей и студентов: в 3 т., Т. 1 by Бруштейн, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2524 Основы терапии: Руководство для врачей и студентов: в 3 т., Т. 3 by проф. Бруштейн, С. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2523 Основы физиологии человека и высших животных: т. 1 by Вериго, Бронислав Фортунатович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13340 Основы физиологии человека: т. 1-2 by Фредерик, Леон http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13834 Отделы неотложной хирургии: Ч. 1-2 by Чугаев, Анатолий Андреевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13854 Отиатрия практического врача с 124 рисунками в тексте by Гасслауэр, Вильгельм. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13347 Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в Закавказье за 1910 год by Фехнер, Ф. Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13821 Отчёты о деятельности Одесского бальнеологического общества http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2526 Очерк патологической гистологии гинекологических заболеваний by Никифоров, Михаил Никифорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13676 Очерк переломов и вывихов = Grundriss der Frakturen und Luxationen by Лоссен, Герман. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13635 Очерк санитарно-экономического положения рабочих на золотых промыслах Витимско-Олекминской системы Якутской области by Коренев, Евгений Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13551 Очерки по истории западно Европейскихъ литературъ Т. 2 by Когань, П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16393 Очеркъ главньйшихь каменнкрушительных происшествiй by Савенко, П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17409 Патогенез нервных поражений, возникающих вслед за применением сальварсана и неосальварсана by Михайлов, Сергей Ефимович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13655 Патологическая анатомия и патогенез болезней человека by Давыдовский, И. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1745 Патологическая анатомия и патогенез болезней человека by Давыдовский, И. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13243 Патология души by Флёри, Морис. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13828 Патология и терапия болезней пищеварительного аппарата с обращением особенного внимания на диэтетику : (Th. Rosenheim, Pathologie und Therapie d. Krankheiten d. Verdauungsapparates). : ч.2 by Розенгейм, Теодор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13738 Патология и терапия болезненных состояний, внезапно угрожающих жизни : Вып.2 by Ленцманн, Рихард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13621 Патология и терапия кожного зуда : Вып.1 и 2. by Иесснер, Самуэль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13523 Патология и терапия перитифлита = (Appendicitis simplex, perforativa, gangraenosa) by Зонненбург, Эдуард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13520 Патолого-анатомические изменения нервных узлов сердца при азиатской холере by Леонтьев, Борис Михайлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13623 Перевязочные материалы (физические свойства) by Преображенский, Михаил Яковлевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13718 Перерождение сосудов by Смит, Август. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13762 Пища и питание by Мольков, А. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2779 Повреждения и заболевания щитовидной железы. by Разумовский, Василий Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13725 Повреждения и хирургические болезни грудной клетки, окололегочного мешка и легких. by Щеголев, Николай Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13867 Повреждения и хирургические заболевания мочевого канала by Дзирне, Иоганнес Христианович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13409 Повторительный курс эмбриологии позвоночных животных и человека. by Гертвиг, Оскар. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13702 Подвижная почка. by Делицин, Сергей Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13406 Поделиться Расстройства и болезни питания. by Лежандр, П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13493 Поздний вторичный сифилис by Фурнье, Альфред. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13837 Показания к хирургическому вмешательству и производство простейших операций : ч.1 и 2. by Эвальд, Карл. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13419 Поликлинические лекции, читанные в Сальпетриере. 1887-1888 = (Leçons du mardi à la Salpetrière Policliniques) : Вып. 1-2. by Шарко, Жан Мартен. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13858 Политическая история Современной Европы (1814-1896). Ш. Сеньобоса. by Сеньобос, Ш. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15260 Полное собранiе сочиненiй И. И. Лажечникова т. 3. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17977 Полное собранiе сочиненiй т. 1. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18051 Полное собранiе сочиненiй т. 10. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18030 Полное собранiе сочиненiй т. 12. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18044 Полное собранiе сочиненiй т. 13. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18037 Полное собранiе сочиненiй т. 14. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18050 Полное собранiе сочиненiй т. 5. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18038 Полное собранiе сочиненiй т. 5. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18039 Полное собранiе сочиненiй т. 6. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18045 Полное собранiе сочиненiй т. 8. by Гамсунъ, Кнутъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18053 Полное собранiе сочинений. Т.1. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18008 Полное собранiе сочинений. т.2. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18013 Полное собранiе сочинений. т.3. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18017 Полное собранiе сочинений. т.5. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18014 Полное собранiе сочинений. т.6. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18015 Полное собранiе сочинений. т.7. by Добролюбовъ, Н. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18016 Полное собрание сочинений by Гаршин, В. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18001 Полное собрание сочинений : т.1 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15492 Полное собрание сочинений : т.1 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15678 Полное собрание сочинений : т.1 by Успенский, Глеб http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15730 Полное собрание сочинений : т.1 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16035 Полное собрание сочинений : т.10 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15687 Полное собрание сочинений : т.10 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16043 Полное собрание сочинений : т.11 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15499 Полное собрание сочинений : т.2 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15493 Полное собрание сочинений : т.2 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15679 Полное собрание сочинений : т.2 by Успенский, Глеб http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15731 Полное собрание сочинений : т.2 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16036 Полное собрание сочинений : т.3 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15494 Полное собрание сочинений : т.3 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15680 Полное собрание сочинений : т.3 by Успенский, Глеб http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15732 Полное собрание сочинений : т.3 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16037 Полное собрание сочинений : т.4 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15495 Полное собрание сочинений : т.4 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15681 Полное собрание сочинений : т.5 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15496 Полное собрание сочинений : т.5 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15682 Полное собрание сочинений : т.5 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16038 Полное собрание сочинений : т.6 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15683 Полное собрание сочинений : т.6 by Успенский, Глеб http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15733 Полное собрание сочинений : т.6 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16039 Полное собрание сочинений : т.7 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15497 Полное собрание сочинений : т.7 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15684 Полное собрание сочинений : т.7 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16040 Полное собрание сочинений : т.8 by Салтыков, М. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15498 Полное собрание сочинений : т.8 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15685 Полное собрание сочинений : т.8 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16041 Полное собрание сочинений : т.9 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15686 Полное собрание сочинений : т.9 by Пшибышевский, Станислав http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16042 Полное собрание сочинений Н. Г. Помяловскаго : т.1 by Помяловский, Н. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15404 Полное собрание сочинений Н. Г. Помяловскаго : т.2 by Помяловский, Н. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15405 Полное собрание сочинений т. IV by Пшибышевский, Ст. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17994 Полное собрание сочинений т.5 by Тургенев, Иван http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15717 Полное собрание стихотворений. by Некрасов, Николай http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15289 Полное собрание т. 11. ч.2. by Достоевский, Ф. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16694 Полное собрание т. 7. ч.1. by Достоевский, Ф. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16692 Полное собрание т. 7. Ч.2 by Достоевский, Ф. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16693 Полное собрание т.3. ч.1. by Достоевский, Ф. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16691 Полный курсъ ботаники by Шмейль, О. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17081 Половая гигиена и ея нравственныя послъдствия. by Риббинг, Севедъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17119 Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства by Крафт-Эбинг, Рихард фон. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13558 Половой вопросъ by Форель Август http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17203 Польное Собранiе сочиненiй Т. 4. by Уайльдъ, Оскаръ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18063 Польное Собранiе сочиненiй Т. 8 by Уайльдъ, Оскаръ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18060 Пособие к практическому курсу патологической гистологии. by Мельников-Разведенков, Николай Федотович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13559 Посторонние тела в носу и в ухе by D-r Fink, Emanuel http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2540 Права и обязанности врачей by Валерианов, Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13337 Практика диэтетического лечения подагры by Ивановъ, И. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2541 Практикум медицинской паразитологии http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17451 Практическая Офталмология by Ходина, А.В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16797 Практическое руководство къ полевой хирургии by Шовеля, I. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17262 Практическое руководство по ортопедии by Вреден, Р. Р. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22369 Практическое руководство по хирургическим болезням уха и их оперативному лечению by Левин, Л. Т. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13244 Практическое руководство по хирургическим болезням уха и их оперативному леченню by Левин, Л. Т. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16798 Проводящие пути спинного и головного мозга by Бехтерев, Владимир Михайлович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13297 Происхождение видов и дарвинизм by Елачич, Е. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13417 Проспект интернациального лечебного института от заикания (лепетания, шепелявости, картавости и всех друг. недост. речи) by Вагнер, Мартин Генрихович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13336 Против гомеопатии by Лозинский, Александр Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13633 Профилактика и лечение туберкулеза by Альтшуллер, И. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10296 Психиатрия : т.1 by Ковалевский, Павел Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13546 Пушкинъ (библиотека великихъ писателей) Т. 3. Ч.1. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17971 Пять вступительныхъ лекций къ курсамъ общей патологии by Лукьяновъ, С. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2548 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13376 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.10 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13382 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13377 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.4 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13378 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.5 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13379 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.7 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13380 Работы Госпитальной хирургической клиники проф. П. И. Дьяконова : т.8 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13381 Радость by Жионо, Жан http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16834 Разстроиства пищеваренiя въ детскомъ возрастъ by Ftnwitk, S.D. r. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17239 Рак матки by проф. Фор, Ж. Л. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2545 Ранняя диагностика и иммунитет при туберкулезе применительно к его лечению и прогнозу by Вольф-Айснер, Альфред. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13391 Распознавание и лечение болезней гортани, носа и уха by Кайзер, Рихард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13528 Расстройства ритма серца by Ситерман, Л. Я, http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17178 Реалная энциклопедия медицинских наук. Медико хирургических словарь В 23 томах Т.1 Доп,. ./Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16779 Реалная энциклопедия медицинских наук. Медико хирургических словарь В 23 томах Т.1. ./Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16778 Реальная энциклопедия медицинских наук : Медико хирургических словарь В 23 томах Т.17. . http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16792 Реальная энциклопедия медицинских наук. Медико хирургических словарь В 23 томах Т.2 Доп,. ./Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16780 Реальная энциклопедия медицинских наук. Медико хирургических словарь В 23 томах Т.3 ./Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16781 Реальная энциклопедия медицинских наук. Медико-хирургический словарь. В 23 томах: Т. 16 by Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2549 Реальная энциклопедия практической медицины : Медико- хирургический словарь для практической врачей В 16 томах. т.2. by Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16799 Реальная энциклопедия практической медицины : Медико- хирургический словарь для практической врачей В 16 томах. т.9. by Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16801 Реальная энциклопедия практической медицины : Медико- хирургический словарь для практической врачей В 16 томах.т.12. by Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17727 Реальная энциклопедия практической медицины : Медико- хирургический словарь для практической врачей В 16 томах.т.7. by Эйленбург, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16802 Рентгено-ангиология by Золотухин, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17386 Рентгенодиагностика by Айзенштейн, А. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2539 Рентгенодиагностика заболеваний сердца и сосудов by проф. Аркусский, Ю. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2531 Рентгенотерапия в гинекологии и акушерстве by Зарецкий, С. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13501 Речи и статьи. by Ферворн, Макс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13820 Риносклерома (scleroma respiratorium) by Жуков, Георгий Ефимович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13494 Ругонь -Маккары т. 6. by Зола, Э. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16806 Руководство бальнеотерапии by D-r Flechsig, R. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2560 Руководство бальнеотерапии для практических врачей by Флехсиг, Роберт Фердинанд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13829 Руководство к болезням нервной системы : т.2 by Гоуэрс, Уильям Ричард http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13371 Руководство к внутренней патологии : т.1. by Жакку, Сигизмунд http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13491 Руководство к внутренней патологии : т.2. by Жакку, Сигизмунд http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13492 Руководство к детским болезням. by Багинский, Адольф http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13282 Руководство к диагностике детских болезней и способам исследования детей by Якубович, Василий Филиппович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13891 Руководство к изучению акушерства by Бумм, Эрнст. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13334 Руководство к изучению болезней нервной системы by Флери, Морис. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13830 Руководство к изучению болезней нервной системы : с рисунками : т. 1 by Росс, Джемс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13731 Руководство к изучению болезней нервной системы : с рисунками : т. 2 by Росс, Джемс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13732 Руководство к изучению внутренних болезней by Буйневич, Казимир Альбинович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13333 Руководство к клиническим способам исследования и применение их к частной врачебной диагностике : т.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13741 Руководство к клинической микроскопии для врачей и студентов. by Предтеченский, В. Е. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13704 Руководство к неотложным операциям. by Томас, Луи. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13795 Руководство к общей и частной рецептуре by Эвальд, Карл Антон. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13882 Руководство к общей и частной хирургии со включением топографической анатомии и учения об операциях и повязках : т.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13743 Руководство к оперативной хирургии : Кн. 1-4. by Лингарт, Венцель. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13629 Руководство к специфическому распознаванию и лечению бугорчатки by Банделиер и Роепке http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13283 Руководство к фармакогнозии. by Трапп, Юлий Карлович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13794 Руководство к фармакологии : В выпусках : ч.1-2. by Нотнагель, Герман. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13680 Руководство к физическим методам исследования внутренних болезней : ч.1-2 by Эйхгорст, Герман Людвиг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13886 Руководство к хирургической диагностике : Книга 1. by Дюпле, Симон Эмманюэль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13411 Руководство к частной терапии. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13744 Руководство к частной хирургии. в 3 том: Т. 2. Ч. 1 by Кёниг, Франц http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2525 Руководство к частной хирургии. в 3 томах : т. 3 by Кёниг, Франц http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13544 Руководство къ гинекологическому и акушерскому изследованию. by Бэйш, К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13304 Руководство къ изучению акушерства by Буммъ, Эрнстъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17315 Руководство къ изучунiю внутренныхъ бользней by Буйневичъ К. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17186 Руководство къ клиническимъ способамъ изследованiя и прмьненiе ихъ къ частной врачебной диагностикъ т.2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17393 Руководство къ клиническому изследованiю и распознаванiю by Spehl, E.(Спеля) http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17389 Руководство къ общественной гигиене и промышленнымъ болезнямъ by Dr. Geigel, Alois http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2550 Руководство къ Фармакогнозiи by Траппъ, Юлiй http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17424 Руководство общей хирургии = Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie by Тильманс, Герман. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13370 Руководство общей хирургии = Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie by Тильманс, Герман. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13793 Руководство общей хирургической патологии и терапии by Landerer, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13247 Руководство общей хирургической патологии и терапии = Handbuch der allgemeinen chirurgischen Pathologie und Therapie by Ландерер, Альберт Зигмунд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13594 Руководство ортопедической хирургии by Хоффа, Альберт. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13850 Руководство по болезням кожи by Ланг, Эдуард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13591 Руководство по внутренимъ бользнямъ.:Инфекционныя болезни т. 2 by Mohrl, L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16812 Руководство по внутренней медицине : ч.1-2. by Клемперер, Георг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13542 Руководство по внутренним болезням : ч.1 by Шварц, Эмиль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13864 Руководство по внутренним болезням : ч.2 by Шварц, Эмиль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13865 Руководство по военно-полевой хирургии. by Зейдель, Карл. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13507 Руководство по военной гигиене : т.3. by Бишофф, Ганс http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13307 Руководство по гигиене и общественному здоровью: Т. 1. Вып. 2 by Бек, Альберт Генри http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2551 Руководство по гигиене и общественному здоровью: Т. 2. Вып. 1 by д-р мед. Бёкъ, Альберт http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2552 Руководство по гигиене и общественному здоровью: Т. 2. Вып. 2 by д-р мед. Бёкъ, Альберт http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2553 Руководство по гинекологии для врачей и учашихся. by Menge, C. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16813 Руководство по глазным болезным в форме клинических лекций : т.1 by Ремер, Пауль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13735 Руководство по детским болезням by Бендикс, Бернард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13287 Руководство по детским болезням . by Феер, Эмиль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13817 Руководство по диэтотерапии внутренних болезней by Клевитц, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13251 Руководство по клинической терапии : т.2 by Лион, Гастон. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13630 Руководство по клиническому пользованию лекарствами для врачей и студентов by Пенцольдт, Франц. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13698 Руководство по кожным и венерическим болезням со включением косметики : В 2-х томах : т.1 by Иесснер, Самуэль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13524 Руководство по кожным и венерическим болезням со включением косметики: В 2-х томах. Т. 2 by Иесснер, Самуэль http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13525 Руководство по нервнымъ болезнямъ и проводящие пути by Ненковъ, В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13250 Руководство по серологии и экспериментальной терапии by Wolff-Eisner, A. [Волф-Еиснер, А.] http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12890 Руководство по серотерапии и экспериментальной терапии by Вольф-Айснер, Альфред. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13390 Руководство по ушным болезням для врачей и учащихся. by Якобсон, Луи. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13888 Руководство по хирургии : в 3-х томах : т.1. by Вульштейн, Людвиг http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13393 Руководство по хирургии : в 3-х томах : т.2. by Вульштейн, Людвиг http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13394 Руководство по хирургии : в 3-х томах : т.3. by Вульштейн, Людвиг http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13395 Руководство по электродиагностике и электротерапии для врачей и студентов by Кон, Тоби. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13549 Руководство практической хирургии : В 4-х томах : т.2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13742 Руководство терапии внутренних болезней для врачей и студентов в 2 томах : т.1-2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13740 Руководство терапии внутренних бользней http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17133 Руководство цистоскопии. by Гагман, Александр Николаевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13353 Руководство частной патологии и терапии т.1 by Штрюмпеля, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16815 Русский врач: Журнальные статьи. №1-26 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13257 Сахарная болезнь by проф. Кончаловский, М. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2546 Сборник акушерских задач by Строганов, Василий Васильевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13767 Сборник акушерских задач: by Строганов, В. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16816 Сборник клинических работ из Терапевтического отделения Императорского Клинического института... : Вып. 2 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13755 Сборник программ лекций по биологии by Елачич, Евгений Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13418 Сборник работ по акушерству и гинекологии, посвященный проф. Викторию Сергеевичу Труздеву его учениками по поводу 25-летия его врачебной деятельности. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13756 Сборник трудов врачей Санкт-Петербургской Маринской Больницы : Вып.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13758 Сборник трудов врачей Санкт-Петербургской Маринской Больницы : Вып.8 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13757 Сванетия by Орбели, Давид Иосифович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13267 Семиотика и диагностика детских заболеваний, болезней by Филатов, Нил Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13822 Семиотика и диагностика детских заболеваний, болезней by Филатов, Нил Федорович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13823 Семиотика и диагностика детскихъ болезней by Филатов, Нина http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16826 Серодиагностика сифилиса и ее значение для диагноза, терапии и прогноза by Мюллер, Рудольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13657 Симуляцiя бользней и ея опредьленiе by Becker, Dr. L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17442 Симуляция бользней и ея опредьление by Becker, L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17382 Сифилис в Европейской России by Порфирьев, Сергей Петрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13706 Сифилис и венерические болезни by Фингер, Эрнст. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13825 Сифилис нервной системы http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23928 Собранiе сочиненiй гёте. въ перевод Русскихъ писателей. [в 8 т.] т.1 by Гербель http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16827 Собранiе сочиненiй гёте. въ перевод Русскихъ писателей. [в 8 т.] т.2 by Гербель http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16828 Собранiе сочиненiй гёте. въ перевод Русскихъ писателей. [в 8 т.] т.4. by Гербель http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16829 Собранiе сочиненiй гёте. въ перевод Русскихъ писателей. [в 8 т.] т.6.. by Гербель http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16830 Собранiе сочиненiй гёте. въ перевод Русскихъ писателей. [в 8 т.] т.8. by Гербель http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16831 Собрание сочинений : т. 3 : Давид Копперфильдъ. by Диккенс, Ч. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16695 Собрание сочинений в четырех томах : т.2 by Маяковский, Владимир http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15244 Собрание сочинений в четырех томах : т.3 by Маяковский, Владимир http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15245 Собрание сочинений в четырех томах : т.4 by Маяковский, Владимир http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15246 Собрание сочинений. т. 28 Оливер Твист. by Диккенс, Ч. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16697 Собрание сочинений. т. 9 : Домби и сын. by Диккенс, Чарльз http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16696 Современная клиника и терапия: Т. 8 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13246 Современные школы хирургии в главнейших государствах Европы : Очерки клинической и оперативной хирургии : кн.1 by Таубер, Александр Семенович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13790 Современные школы хирургии в главнейших государствах Европы : Очерки клинической и оперативной хирургии : кн.2 by Таубер, Александр Семенович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13791 Современные школы хирургии в главнейших государствах Европы : Очерки клинической и оперативной хирургии : кн.3 by Таубер, Александр Семенович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13789 Сочинения : т.1 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15406 Сочинения : т.10 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15414 Сочинения : т.11 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15415 Сочинения : т.12 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15416 Сочинения : т.3 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15407 Сочинения : т.4 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15408 Сочинения : т.5 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15409 Сочинения : т.6 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15410 Сочинения : т.7 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15411 Сочинения : т.8 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15412 Сочинения : т.9 by Потехин, А. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15413 Сочинения въ четырехъ томахъ, т.2. 1840-1842 by Белинский, В. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16838 Сочинения въ четырехъ томахъ, Т.4. 1844-1849 by Бълинский, В. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16840 Сочинения Д. И. Писарева. Полное собрание в шести томах : т.1 by Писарев, Д. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15351 Сочинения Д. И. Писарева. Полное собрание в шести томах : т.3 by Писарев, Д. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15352 Сочинения Д. И. Писарева. Полное собрание в шести томах : т.5 by Писарев, Д. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15353 Сочинения и письма : т.8 by Пушкин, Александр http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15438 Сочинения иписьма. Т.1. by Гоголь,Н. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16841 Сочинения иписьма. Т.5 by Гоголь,Н. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16842 Сочинения иписьма. Т.8. by Гоголь,Н. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16843 Сочинения иписьма. Т.9. by Гоголь,Н. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16844 Сочинения Ф. М. Решетникова в двух томах : т.1 by Решетников, Ф. М. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15460 Сочинения: т. 1, т. 2 и т. 3 by Данилевский, Г. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15189 Способы изследованiя обшихъ и внутреннихъ бользней by Чудновскимъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17184 Способы исследования общих и внутренних болезней. by Чудновский, Юрий Трофимович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13856 Способы исследования тканей одежды с точки зрения гигиены by Костямин, Николай Николаевич. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13552 Способы леченiя и рецепты С -Петербургскихъ клиникъ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17188 Справочник санитарного врача http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17440 Старое и новое о щитовидной железе by Гейнац, Владимир Николаевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13358 Старческие изменения и их лечение by Фридман, Фридрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13836 Строение человека с сравнительно-анатомической точки зрения by Видерсгейм, Роберт http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13341 Сулхан Баратов как историк Грузии. by Натадзе, Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16013 Сущность жизни http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13778 Съезд российских терапевтов (2; 1910; Петербург). http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13779 Съезд российских хирургов (11; 1911; Москва). http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13780 Сывороточная болезнь by Пирке, Клеменс Петер. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13699 Теория и практика внутренних болезней : Руководство для врачей и студентов : В 3-х томах : т.1 by Киндборг, Эрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13536 Теория и практика внутренних болезней : Руководство для врачей и студентов : В 3-х томах : т.2 by Киндборг, Эрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13537 Теория и практика внутренних болезней. Т. 1-2 by д-р Kindborg, Erich http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2534 Теория и практика внутренних болезней. Т. 3 by д-р Kindborg, Erich http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2533 Терапевтическая техника для врачебной практики by Швальбе, Юлиус. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13866 Терапевтический спутник по глазнымъ болезнямъ by Adam, Curt http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6721 Терапия глазных болезней by Гольдциер, Вильгельм http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13372 Терапия ушных болезней by Гаммершлаг, Виктор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13345 Техника гистологического исследования патолого-анатомических препаратов. by Кальден, Клемен. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13529 Техника массажа by Заблудовский, Исидор Вениаминович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13498 Техника методов исследования и лечения заболеваний гортани и их отношение к общим заболеваниям. by Геринг, Теодор http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13363 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.1. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16846 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.10. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16852 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.11. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16853 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.13. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16854 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.15. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16855 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.16. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16856 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.17. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16857 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.18. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16858 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.19. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16859 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.20. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16860 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.21. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16861 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.23. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16863 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.24. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16864 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.25. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16865 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.26. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16866 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.3. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16848 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.4. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16849 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.6. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16850 Техническая энциклопедия В 26 томах. т.7. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16851 Техническая энциклопедия: В 26 т-х. Т. 22 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16862 Техническая энциклопедия: Спровочник Физических. химических и технологических величен в 10 томах т.7. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17780 Техническая энциклопедия: Спровочник Физических. химических и технологических величен в 10 томах т.8 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17777 Техническая энциклопедия: Спровочник Физических. химических и технологических величен в 10 томах т.9 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16867 Техническая энциклопедия: Спровочник Физических. химических и технологических величин в 10 томах т.10. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17784 Тихий Дон : Кн.2. by Шолохов, Михаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15261 Тихий Дон : Кн.3. by Шолохов, Михаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15262 Тихий Дон : Кн.3. by Шолохов, Михаил http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15263 Толковый словарь русского языка: Т. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1562 Травматическое происхождение внутренних болезней : Вып. 1-2. by Штерн, Рихард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13878 Труды Ялтинского государственого института http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17390 Труды X Cъезда терапевтов Союза ССР 15-20 мая 1928 г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17677 Труды госпитальной хирургической клиники Профессора С. П. Федорова. Т.1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17248 Труды госпитальной хирургической клиники Профессора С. П. Федорова. Т.3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17258 Труды государственного центрального ин-та офталмологии им. Гельмгольца: Сб. 1 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13255 Труды научно-исследовательского ин-та обмена веществ и эндокринных расстройств НКЗ РСФСР http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3479 Углекопы Т.13 by Зола, Эмиля http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16876 Успехи современной патологии, приобретенные новейшими способами клинического исследования. by Ашар, Шарль. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13437 Уход за хирургическими больными by Лаан, Гендрик Арну. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13587 Учебник акушерства со включением патологии беременности и родильного периода by Шредер, Карл Людвиг. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13868 Учебник болезней грудного возраста by Лесаж, Адольф Август. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13618 Учебник гинекологии by Рунге, Макс. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13746 Учебник гистологiи и микроскопической анатомии человека by Штёра, Филипп http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17402 Учебник детских болезней by Фогель, Альфред. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13831 Учебник детских болезней : т.1 by Хойбнер, Отто. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13847 Учебник зоологии для студентов университета и других высших учеб. заведений by Бобрецкий, Николай Васильевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13322 Учебник клинической и оперативной хирургии. т. 2 by Альберт, Эдуард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13272 Учебник кожных и половых болезней. by Рикке, Эргард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13737 Учебник нервных болезней by проф. Ходос, Х. Г. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4004 Учебник психиатрии, составленный на основании клинических наблюдений для практических врачей и студентов д-ром Крафт-Эбингом, профессором психиатрии в Грацском университете и директором Областного Штейермаркского заведения для помешанных : В 3-х томах. т. 1 by Краффт-Эбинг, Рихард. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13581 Учебник урологии со включением болезней мужских моловых органов. by Каспер, Леопольд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13534 Учебник ушных болезней для врачей и студентов by Бецольд, Фридрих. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13289 Учебник физиологии человека: т. 1-2 by Ландуа, Леонард http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13593 Учебник физиологической химии by Гаммарстен, Олоф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13346 Учебник физиологической химии. by Паладин, А. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17201 Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней : Для учащихся и врачей : т.1 by Штрюмпель, Адольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13879 Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней : Для учащихся и врачей : т.1 by Штрюмпель, Адольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13881 Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней : Для учащихся и врачей : т.1 by Штрюмпель, Адольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17151 Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней : Для учащихся и врачей : т.2 by Штрюмпель, Адольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17141 Учебник частной патологической анатомии by проф. Ивановский, Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2564 Учебникъ болезней грудного возраста by д-ръ Lesage, A. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3267 Учебникъ дифференцiaльной диагностики внутреннихъ бользней by MATTHES, M. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18191 Учебникъ ушныхъ болезней by Bezold, Friederich http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13249 Учебникъ физиологии человека со включениемъ гистологии и микроскопической анатомии и въ применении къ практической медицине by д-р Landois, L. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2532 Ученie о сифилисъ by Fourinier, Alfred http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17180 Ученie о сифилисъ by Fourinier, Alfred http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17182 Ученiе о хирургическихъ операцiяхъ by Кохеръ, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17273 Учение о вывихах by Бобров, Александр Алексеевич http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13323 Учение о микроорганизмах : В 3-х частях : ч. 1-3. by Златогоров, Семен Иванович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13519 Учение о переломах костей. by Мальгень, Жозеф Франсуа. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13651 Учение о хирургических операциях : ч.1. by Кохер, Теодор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13438 Учение о хирургических операциях : ч.2. by Кохер, Теодор. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13439 Учение об опухолях by Вирхов, Рудольф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13388 Физикотерапия заболеваний сердца и сосудов by Глинка, В. А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3755 Физиология и патология пищеварения by Лондон, Ефим Семенович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13634 Физиология человека: т. 2. ч. 2. by Данилевский, В. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13401 Физиология человека: т. 2. ч.1 by Данилевский, В. Я. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16318 Физиология человъка by Чирьев, С. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17116 Физиология, общая патология и терапия питания by проф. Leyden, E. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2775 Флегмона орбиты by Очаповский, Станислав Владимирович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13696 Характеристика by Виреиiecъ, А. С. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18202 Хирургическая диагностика для практических врачей и студентов. by Ландерер, Альберт Зигмунд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13592 Хирургическая патология проф. А. Нелатона. Ч. 3 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2556 Хирургическая помошь въ неотложныхъ случаяхъ. Т.1 by Lejars, Felix http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17245 Хирургическая помощь в неотложных случаях : т.1 by Лежар, Феликс Мари. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13615 Хирургическая помощь в неотложных случаях : т.1 by Лежар, Феликс Мари. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13616 Хирургическая техника : Руководство к полевой хирургической технике by Эсмарх, Фридрих Август. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13560 Хирургические заболевания позвоночника и спинного мозга by Пуссеп, Людвиг Мартынович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13717 Хирургическое лечение ранений сосудов by Петровский, Б. В. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2547 Холера by Эрисман, Ф.Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16890 Частная диагностика внутренних болезней : В 2-х томах : т.1 by Лойбе, Вильгельм Оливер фон http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13619 Частная диагностика внутренних болезней : В 2-х томах : т.2 by Лойбе, Вильгельм Оливер фон http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13620 Частная патология и терапия внутренних болезней. Т. 4. Вып. 3 by Ланг, Г. Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2528 Частная хирургия в 60 лекциях by Лезер, Эдмунд. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13622 Частная хирургия. Т. 1 by проф. Тиховъ, П. И. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2561 Частная хирургия. Ч. 2 by Гарре, К. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2555 Человек : т.1 by Ранке, Иоганн. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13730 Человек : т.2. by Ранке, Иоганн. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17073 Что надо есть? Руководство к рациональному питанию. by Гуро, Ф. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14875 Эволюция пороков сердца и ее практическое значение by Васильев, Степан Михайлович http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13339 Эзофагоскопия by Венгловский, Ромуальд Иосифович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13349 Экспериментальное исследование о действии на почки веществ, возникающих в крови при иммунизации животных почечною тканью или при повреждении одной почки by Герцен, Пётр Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13365 Экспериментальные данные к вопросу о разрезах почки и лоханки. by Новиков, В. Н. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13679 Электричество в медицине : ч.1 by Эйгер, Яков Борисович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13884 Энциклопедическiи словарь Т. 10. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16892 Энциклопедическiи словарь Т. 11. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18096 Энциклопедическiи словарь Т. 12. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16900 Энциклопедическiи словарь Т. 13. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16911 Энциклопедическiи словарь Т. 18. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18113 Энциклопедическiи словарь Т. 19. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16905 Энциклопедическiи словарь Т. 20. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16906 Энциклопедическiи словарь Т. 21. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18100 Энциклопедическiи словарь Т. 25. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16903 Энциклопедическiи словарь Т. 3. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16896 Энциклопедическiи словарь Т. 3. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16893 Энциклопедическiи словарь Т. 30. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16915 Энциклопедическiи словарь Т. 31. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16917 Энциклопедическiи словарь Т. 32. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16918 Энциклопедическiи словарь Т. 34. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16920 Энциклопедическiи словарь Т. 4. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16897 Энциклопедическiи словарь Т. 44. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16926 Энциклопедическiи словарь Т. 45. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16928 Энциклопедическiи словарь Т. 46. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16929 Энциклопедическiи словарь Т. 48. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16931 Энциклопедическiи словарь Т. 49. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16932 Энциклопедическiи словарь Т. 51. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16935 Энциклопедическiи словарь Т. 52. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16936 Энциклопедическiи словарь Т. 53. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16937 Энциклопедическiи словарь Т. 54. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16939 Энциклопедическiи словарь Т. 55. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16938 Энциклопедическiи словарь Т. 56. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16940 Энциклопедическiи словарь Т. 57. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16941 Энциклопедическiи словарь Т. 59. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16943 Энциклопедическiи словарь Т. 60. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16944 Энциклопедическiи словарь Т. 61. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16945 Энциклопедическiи словарь Т. 62. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16946 Энциклопедическiи словарь Т. 63. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16947 Энциклопедическiи словарь Т. 64. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16948 Энциклопедическiи словарь Т. 7. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16899 Энциклопедическiи словарь Т. 9. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16891 Энциклопедическiи словарь Т.76. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16949 Энциклопедическiи словарь Т.77. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16950 Энциклопедическiи словарь Т.78. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16951 Энциклопедическiи словарь Т.79. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16952 Энциклопедическiи словарь Т.81. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16953 Энциклопедическiи словарь Т.82. / Под. Ред.К. К .Арсенева http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16954 Энциклопедическая библиотека для самообразованiя http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17400 Энциклопедический медицинский словарь : В 3-х томах : т.2. by Виларе, А. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13387 Энциклопедический Словаръ. Т. 17. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16982 Энциклопедический Словаръ. Т. 19. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16983 Энциклопедический Словаръ. Т. 2. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16974 Энциклопедический Словаръ. Т. 28. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16984 Энциклопедический Словаръ. Т. 3. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16977 Энциклопедический Словаръ. Т. 32. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16985 Энциклопедический Словаръ. Т. 6. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16962 Энциклопедический Словаръ. Т. 7. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16971 Энциклопедический Словаръ. Т. 8. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16979 Энциклопедический словарь Т. 21 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16988 Энциклопедический словарь Т. 25 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16990 Энциклопедический словарь Т. 26 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16993 Энциклопедический словарь Т. 5. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16995 Энциклопедический словарь Т. 53. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17005 Энциклопедический словарь Т.36 Ч.VI http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16996 Энциклопедический словарь Т.4 http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16978 Энциклопедический словарь Т.41. Ч.VI http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17001 Энциклопедический словарь Т.41. Ч.VII http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17002 Энциклопедический словарь Т.41. Ч.VIII http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17003 Эпидемиология by Вейксельбаум, Антон. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13384 Эпидемия возвратного тифа в С.-Петербурге в 1895 и 1896 гг. by Лихачев, Дмитрий Александрович. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13631 Эхинококк в брюшной полости и его оперативное лечение by Алексинский, И. П. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10089 ანატომიის განვითარების ეტაპები და მომავალი პერსპექტივები by ნათიშვილი, ალ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18106 გულის ელექტრული მოვლენების გრაფიკული რეგისტრაცია (ელექტროკარდიოგრაფია) by მამულაიშვილი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13151 გურული კილო by ჟღენტი, სერგი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20509 ევგენი ონეგინი რომანი ლექსად by პუშკინი, ალექსანდრე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17936 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის საფუძვლები: ტომი I: პრინციპული საფუძვლები და შეგრძნებათა ფსიქოლოგია by უზნაძე, დ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13752 თვალის სნეულებათა სახელმძღვანელო: 2 ნაწილად. ნაწ. 1 by კრიუკოვი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13004 თვალის სნეულებათა სახელმძღვანელო: 2 ნაწილად. ნაწ. 2 by კრიუკოვი, ა. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13005 თხზულებათა სრული კრებული : ტ.1 by კლდიაშვილი, დავით. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14654 კუნთოვანი და ნერვული სისტემის ზოგადი ფიზიოლოგია რეფლექსოლოგიის საფუძვლებით by ბერიტაშვილი, ივ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11548 ლექსები და პოემები : წგ.1 by ჩიქოვანი, სიმონ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14599 მასალები სისხლის მორფოლოგიის ცვლილებების შესწავლისათვის პელაგრის დროს by მახვილაძე, ნიკოლოზ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13170 მასალები ხონდროიტინ-გოგირდ-მჟავის ქიმიისა და შარდში აღმოჩენის შესახებ მუცლის ტიფის დროს by წინამძღვრიშვილი, მიხეილ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13271 მოთხრობები: by არდაზიანი, ლ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17949 მღვრიე შეშუპება ღვიძლის მარაგ ცილის მოძღვრებასთან დაკავშირებით by ვარაზიშვილი, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12409 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 10. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17378 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 2. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17372 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 3. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17377 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 4. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17375 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 7. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17376 ნაწერების სრული კრებული ცხრა ტომად. ტ. 8. by ჭავჭავაძე, ილია http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17374 პროფესიონალური სნეულებანი by ბაქრაძე, ზ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11512 რესპუბლიკური ესპანეთის გმირი ქალები. by ელვინი, ილ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14684 რუსულ -ქართული ენციკლოპედიური ლექსიკონი წიგნი პირველი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18104 რუსულ-ქართული ლექსიკონი სალიტერატურო, საპოლიტიკო, სატექნიკო და უცხო სიტყვათა და ტერმინთა ჩართვით: ნაწ. 1 by აბულაძე, იუსტინე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4289 რჩეული ნაწერები : ტ.1 by ნიკოლაძე, ნიკო. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14526 საკვერცხეები საშვილოსნოს ამოკვეთის შემდეგ by ელიაშვილი, ლეონტი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12323 სალარო ცოდნისა : რუსულ-ქართული ენციკლოპედიური ლექსიკონი = Русско-грузинский энциклопедический словарь წიგნი I-ლი [А - Афонъ] by ალხაზიშვილი, ილია. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2521 ქალაქის პირველი საავადმყოფოს შრომები. ტ. I http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13899 ქართველ, სომეხ რუს ახალდაბადებულთა ფიზიკური მდგომარეობის გამოკვლევა ანთროპომეტრიული მეთოდის საშუალებით. by უგრელიძე, მარიამ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18201 შვიდი მთიები by ციციშვილი, ნოდარ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14720 ცხოველთა ფიზიოლოგია. ტ. 1. ნაკვ. 1 by ბერიტაშვილი, ივანე http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11552 ძველი ქართული მხატვრული მწერლობა. არჩილი http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17951 ძვლი საქართველოს პოეტი ქალები by ასათიანი, ლევან http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17943 ძუძუმწოვარ ბავშვის მოვლა. რჩევა-დარიგება დედებს by გაჩეჩილაძე, ვლ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11930 წერილები by ორბელიანი, გ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17935 წერილები ტ. 1 / რედ. ა. გაწერილია by ორბელიანი, გრიგოლ http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16409 ჯემს კუკი. by ვლადიმიროვი, ვ. http://medlib.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15963