ტუბერკულოზის მართვა კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) / სამუშაო ჯგ. ხელმძღვანელი: ლამარა ვაშაკიძე - გაიდლაინი - თბილისი, 2015 - 215 გვ.: ცხ., სქემ.

ტუბერკულოზი

616-002.5 / ტ-88