თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. შრომები: ტ.20 მიძღვნილი პროფ. პ. ქავთარაძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი (1889-1959) / თბილისის სახ. სამედ. ინ-ტი - შრომები - თბილისი, 1959 - 215 გვ.: სურ.

მედიცინა - შრომები პროფ. ქავთარაძე, პ. - მასზე

61(071) / თ-40