ბოჟაძე, ანა

ქრისტესისხლას (Chelidonium majus L.) მიწისზედა ნაწილებიდან მიზანმიმართული მიწოდების ციტოტოქსიკური საშუალების შემუშავება დისერტაცია მედ.დოქტ. აკად. ხარისხის მოსაპოვებლად / ანა ბოჟაძე ; თბილ. სახელმწ.სამედ. უნ-ტი ; [სამეცნიერო ხელმძღვანელები: პროფ. ალიოშა ბაკურაძე, პროფ. ვალენტინა ვაჩნაძე]. - თბილისი : თსსუ, 2013. - 235 გვ. : ცხრილები + 1ც. კომპაქტდისკიბიბლიოგრ. : გვ. 212-225.


ტექსტი პარალ. ქართ. ინგ. ენებზე.

ცოტოსტატიკური პრეპარატები.

615.322