ბერიშვილი, ნ.

ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმთელობის მდგომარეობა და მათზე მოქმედი მამოდიფიცირებული ფაქტორების გავლენა :ავტორეფერატი დის. კანდ. / ნ. ბერიშვილი; - თბილისი 2004. - 31 გვ.

პედიატრია

616-053