კიკნაძე , გ

მეორადი ნეფროპათიები და მათი მკურნალობა ავთვისებიანი ლიმფომებით დაავადებულთა შორის დის ... მედ . მეცნ . დოქტ . სამეცნ . ხარისხ . მოსაპოვებლად გ . კიკნაძე ; თბილ . სახელმწ . სამედ . უნ - ტი ; - თბ 1994 - 294 გვ . :

ბიბლიოგრ . : გვ . 241 - 294


ტექსტი ქართ . ენაზე

შინაგანი სნეულებანი

616 . 61