პროფ. თვალაძე, გ.

ადამიანის ანატომიის ატლასი: 3 ტომად. ტ. 1 გ. თვალაძე; [რედაქტორი პროფ. დ. გ. იოსელიანი] - ატლასი - თბილისი: ცოდნა, 1959 - 845 გვ.: სურ., ილ.

ადამიანის ანატომია - ატლასი ძვლები, კუნთები

611(084) / თ-53