მსოფლიო ექიმთა ასოციაციის ოტავის დეკლარაცია - ბავშვთა უფლება ჯანმრთელობაზე - 7 გვ.

პედიატრიული რეაბილიტაცია ბავშვთა უფლებები