ბახტაძე, გ.

გული და ალკოჰოლი გ. ბახტაძე - [ბროშურა] - თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1977 - 30 გვ.

გულის სნეულებანი - ალკოჰოლის გავლენა

616.12 / ბ-37