გერზმავა, ოთარ

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და ექიმებისათვის ოთარ გერზმავა; რედაქტორი: პროფ. მ. მურჯიკნელი; რეცენზენტი: პროფ. ნინო ჯაფარიძე - 5-ე შესწორებული და განახლებული გამოცემა. სახელმძღვანელო - თბილისი, 2019 - 575 გვ.: ნახ., ცხრ.

ჯანდაცვა მენეჯმენტი

612.6 / გ-35